Hỏi:

Xin chào luật sư,
1.Hàng năm công ty có trích lợi nhuận sau thuế để lập quỹ khen thưởng phúc lợi. Nếu quỹ khen thưởng phúc lợi năm trước mà mình sử dụng không hết thì cuối năm công ty phải giải quyết làm sao với quỹ còn thừa đó?
2.Quỹ khen thưởng phúc lợi được dùng vào mục đích gì? 
3.Số tiền trích lập quỹ dựa vào cơ sở nào để trích lập?

 

Xin cám ơn.
Trả lời:
Chào bạn
Việc trích lập quỹ phúc lợi dựa vào cơ sở pháp lý là Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Việc trích lập và sử dụng quỹ phúc lợi thường theo đề xuất của công đoàn trong công ty.
Công ty phải có quy định cụ thể về quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi thì như thế sẽ biết được quỹ phúc lợi còn tồn trong năm sẽ sử dụng như thế nào
Thân