Hóa đơn bán lẻ có thể đưa vào chi phí của doang nghiệp không ?
 
Chào bạn,
 
+ Thứ nhất, không có luật nào quy định khi mua hàng có giá trị từ 100k trở lên phải ghi hoá đơn đỏ.Chỉ có luật quy định DN ko fải xuất hoá đơn cho mỗi lần thanh toán trị giá dưới 100k TRỪ TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG YÊU CẦU.Vậy, dưới 100k nếu khách hàng yêu cầu vẫn PHẢI xuất hóa đơn GTGT hoặc HĐ bán hàng thông thường cho khách hàng.Trường hợp khách hàng ko yêu cầu xuất hoá đơn, cuối ngày kế toán tập hợp lại xuất chung trên 1 hoá đơn và kèm theo bảng kê chi tiết (ĐỐI VỚI BÊN BÁN LẬP BẢNG KÊ CHI TIẾT ).
 
+ Thứ hai, hoá đơn bán lẻ không được tính vào chi phí hợp lý tính thuế TNDN.Theo Luật thuế TNDN hiện hành, những khoản được tính vào chi phí hợp lý tính thuế TNDN phải có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của Pháp Luật. Những khoản chi chỉ có hoá đơn bán lẻ thì kế toán hạch toán vào chi phí kế toán, cuối năm quyết toán loại chi phí đó ra khỏi chi phí hợp lý tính thuế.
theo thông tư mới số 153/2010/TT-BTC (28/9/2010) về hướng dẫn hóa đơn thì mình chưa thấy có nêu về hóa đơn bán lẻ (không phải hóa đơn của BTC, hay tự in), chỉ ghi:
 
Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.
 
Riêng đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hoá đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hoá đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hoá đơn phát sinh trong ngày. 
Bán hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.
. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hoá, dịch vụ, giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.7 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).
như vậy, theo mình không được sử dụng hóa đơn bán lẻ theo kiểu hóa đơn in có dòng chữ : hóa đơn bán lẻ, cỡ giấy A5; lúc trước mình có nghe nói không được sử dụng hóa đơn bán lẻ, nếu muốn ghi nhận chi phí thì phải lập bảng kê có xác nhận của bên bán về việc cung úng hàng hóa gì đó, bao nhiêu tiền, mà làm như vậy chẳng khác nào tự bịa ra cái bảng kê, ký tên là xong. nhưng hiện tại vẫn chưa thấy có quy định được sử dụng loại hóa đơn này.
 
theo PL4 (TT153):
 
Tổ chức, cá nhân mua, bán vàng, bạc, đá quý nếu mua của cá nhân không kinh doanh, không có hoá đơn thì lập Bảng kê hàng hoá mua vào theo mẫu số 01/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính)