cty mình thuộc dạng siêu nhỏ, thành lập được hơn 1 năm, vốn điều lệ có 500tr thôi, mình là nhân viên kế toán tự do, mà thủ tục thành lập cty ban đầu nhờ 1 cty luật họ làm và mượn danh kế toán trưởng để đăng ký với chi cục thuế.
 
tháng 1/2011 mình có đăng ký gia hạn sử dụng hoá đơn. nhưg do thiếu hiểu biết nên mình hiểu nhầm là hoá đơn cũ dc sử dụng hết năm 2011, nên đến giờ mình chưa làm thông báo huỷ hoá đơn và đăng ký mua hoá đơn mới. mình đọc thong tư 153 thì hiểu rằng: cty có thể tiến hành thông báo huỷ hoá đơ chậm nhất 30 ngày sau khi hoá đơn hết hiệu lực ( tức là chậm nhất ngày 40 ngày tính tứ ngày 31.3, và nộp thông bảo kết quả huỷ hoá đơn chậm nhất 5 ngày sau đó). ko biết mình hiểu vậy đúng ko? nếu như vậy thì bây giờ mình tiến hành thủ tục có bị phạt ko a?
 
trong tháng 4 mình lỡ xuất 8 cái. lúc này mình mới biết là mình hiểu sai.
Trả lời: 
 
 
+ ) Thứ nhất :Căn cứ để xác định thời hạn Huỷ Hoá Đơn hết giá trị sử dụng và thời hạn gửi thông báo kết quả huỷ hoá đơn tới Cơ Quan Thuế là ntn ? Thì theo quy định cụ thể :
 
Tại Điều 27 - TT 153/2010/TT-BTC quy định :
 
Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân còn lưu giữ hoá đơn thuộc các trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hết giá trị sử dụng, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hoá đơn đã mất.
 
Và Tại Điều 33 – TT 153/2010/TT-BTC :
 
Trường hợp đến hết ngày 31/03/2011, tổ chức, hộ, cá nhân chưa sử dụng hết hóa đơn thì tổ chức, cá nhân thực hiện hủy hoá đơn theo hướng dẫn tại Điều 27 Thông tư này.
 
Cũng tại Điều 27 - TT 153/2010/TT-BTC :
 
Thông báo kết quả hủy hoá đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá  năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn.
 
Vậy :
 
 1)  Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ngày 10/4/2011
 
 2 ) Ngày phải gửi thông báo kết quả huỷ hoá đơn cho cơ quan thuế chậm nhất là 15/4/2011.
 
 
 
 + ) Thứ hai :  Những hoá đơn bạn đã xuất trong tháng 4 - là hoá đơn bất hợp pháp.
 
 Căn cứ theo Điều 20 - TT 153/2010/TT-BTC :
 
Sử dụng hoá đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hoá đơn giả, hoá đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng.
 
- Xử Phạt :
 
           
 
Tại Điều 33 - NĐ 51/2010/NĐ-CP quy định xử phạt đối với hành vi  :
 
3). Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với các hành vi:
 
a) Không hủy các hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng theo quy định tại Nghị định này;
 
7). Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi lập hoá đơn bất hợp pháp.
 
 
 
Tư vấn :
 
 Bạn liên hệ với các cty mà bạn đã xuất hoá đơn đầu ra để thu hồi và huỷ. Bắt buộc, nếu không không chỉ bên bạn bị xử phạt như tôi đã nêu ở trên về hành vi lập hoá đơn bất hợp pháp, mà bên mua cũng bị xử phạt về hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp theo quy định tại  Điều 34 – NĐ 51/2010/NĐ-CP :
 
 
 
Điều 34. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng hoá đơn của người mua :
 
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
 
Ngoài ra, bạn phải làm thủ tục thanh huỷ toàn bộ hoá đơn đã hết giá trị sử dụng theo quy định tại Điều 27 – TT 153/2010/TT-BTC và gửi thông báo kết quả huỷ hoá đơn cho CQ thuế. Cố gắng !càng sớm càng tốt.
 
 
 
Sẽ bị xử phạt theo khung tôi đã trích dẫn bên trên, tuy nhiên, bạn cố gắng làm một cái CV gửi cho cơ quan thuế nêu rõ lý do vì sao...thật “ khéo “? , làm thế nào để khi CQ thuế đọc cái CV của cty bạn, họ thấy được các tình tiết giảm nhẹ về hành vi vi phạm của cty, sẽ được xử nhẹ tay hơn.
 
 
 
Tại Điều 35 – NĐ 51/2010/NĐ-CP :
 
Điều 35. Nguyên tắc, thủ tục xử lý vi phạm, các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng, cưỡng chế và thời hạn thi hành quyết định xử phạt
 
1. Nguyên tắc xử lý vi phạm, thủ tục xử phạt, các tình tiết giảm nhẹ, các tình tiết tăng nặng, thời hiệu xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về hoá đơn quy định tại Nghị định này thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.
 
2. Khi phạt tiền, mức phạt tiền cụ thể đối với một hành vi vi phạm không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó. Mức trung bình của khung tiền phạt được xác định bằng cách chia đôi tổng số của mức tối thiểu cộng mức tối đa. Trường hợp có một tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ sẽ áp dụng mức trung bình tăng thêm hoặc mức trung bình giảm bớt. Mức trung bình tăng thêm hoặc mức trung bình giảm bớt được được xác định bằng cách chia đôi tổng số của mức tối thiểu và mức trung bình hoặc chia đôi tổng số giữa mức tối đa và mức trung bình. Có trên một tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ sẽ áp dụng mức tối đa hoặc tối thiểu. Trường hợp vừa có tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ thì được bù trừ để áp dụng khung phạt theo nguyên tắc một tình tiết tăng nặng trừ cho một tình tiết giảm nhẹ.
 
3. Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm theo Nghị định này phải thi hành quyết định xử phạt trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền giao quyết định xử phạt. Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính mà không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.