thủ tục hủy hóa đơn GTGT theo Nghị định 51/NĐ-CP và thông tư 153/TT-BTC. Theo điều 27 thông tư 153/TT-BTC có 4 trường hợp hủy hóa đơn GTGT, trong đó trường hợp 2 có đề cập : "Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hóa đơn. Thời gian hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi(30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế". 
 
Vậy: 
 
1."thông báo" này phải làm theo mẫu nào?
         
2. Thời hạn nộp "thông báo" là khi nào?
         
3. Vì "thông báo" này phải gửi trước khi tiến hành các thủ tục hủy hóa đơn GTGT. Khi chưa tiến hành hủy hóa đơn thì không biết chính xác số hóa đơn hủy nên phải làm thông báo như thế nào?
        
TT153: Điều 27. Hủy hoá đơn     

2. Các trường hợp hủy hóa đơn

a) Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn.

b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn. Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân còn lưu giữ hoá đơn thuộc các trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hết giá trị sử dụng, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hoá đơn đã mất.
1) Mẫu Thông Báo Huỷ Hoá Đơn : TB03/AC trong file Phụ Lục của TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010.
 
2 )Thời hạn gửi thông báo KQ huỷ hoá đơn cho cơ quan Thuế : 
 
Riêng Thông báo kết quả hủy hoá đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá  năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn