Công ty em thành lập từ tháng 07/2010, theo quy định thì em vẫn vẫn làm báo cáo thuế GTGT và TNDN tạm tính hàng tháng và quý nhưng không làm báo cáo thuế TNCN tạm tính. Vậy bây giờ em có được làm quyết toán Thuế TNCN 2010 không và bao gồm những thủ tục gì? 
 
Hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh trong thuế TNCN bao gồm những gì ạ. Nhân viên trong công ty có phải làm giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN không?
 
Báo cáo tài chính được lập thành mấy bộ và nộp ở những cơ quan nào. Và bao gồm những mẫu gì?
 
 
 
Chào em..
1) Thuế TNCN: 
 
Hàng tháng, hàng quý nếu bên em không phát sinh số thuế TNCN phải nộp thì không phải làm tờ khai thuế TNCN tháng/ quý. Riêng tờ khai quyết toán thuế TNCN năm, dù phát sinh hay không phát sinh nghĩa vụ thuế thì DN vẫn phải nộp.
 
Bạn tham khảo tại CV 2970/TCT-TNCN ngày 20/07/2009 như sau:
 
     BỘ TÀI CHÍNH                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
TỔNG CỤC THUẾ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                                           
 
Số: 2970  /TCT-TNCN                                Hà Nội, ngày 20  tháng7 năm 2009 
 
V/v Khai và quyết toán thuế TNCN
 
đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
 
      Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương
 
          Thời gian qua Tổng cục thuế nhận được công văn và ý kiến của một số Cục thuế địa phương hỏi về việc khai thuế tháng và khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập, về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
 
.........................
Về khai thuế tháng:  
- Tại tiết 2.1.1,điểm 2, mục II, phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc khai thuế tháng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập như sau:
 
” Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm 1 mục II phần D nêu trên có trách nhiệm khai thuế và nộp tờ khai cho cơ quan thuế hàng tháng”
 
Căn cứ hướng dẫn nêu trên, tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong tháng nếu có phát sinh việc khấu trừ số thuế thu nhập cá nhân thì thực hiện kê khai hàng tháng theo mẫu số 02/KK-TNCN (đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công ) và nộp tờ khai cho cơ quan thuế theo qui định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC nêu trên.
 
Trường hợp trong tháng tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì tạm thời chưa phải khai và nộp tờ khai cho cơ quan thuế.
 
 
2.Về quyết toán thuế:
 
 
Tại tiết 2.1.3, điểm 2,Mục II Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc khai quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập như sau:
 
        Các tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không có khấu trừ thuế, có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo qui định cụ thể sau:
 
- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này và các bảng kê chi tiết sau:
 
+ Bảng kê thu nhập từ tiền lương, tiền công trả cho cá nhân có ký hợp đồng lao động theo mẫu số 05A/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này, không phân biệt thu nhập đã đến mức phải nộp hay chưa phải nộp thuế....
 
 
2) Về báo cáo tài chính :
 
Theo quy định tại Điều 29 - Mục 3 Báo Cáo Tài Chính tại luật kế toán số 03/2003/QH11 quy định :
 
Báo cáo tài chính tại đơn vị hđkd gồm :
 
+ Bảng Cân Đối Kế Toán
+ Báo Cáo KQHĐSXKD
+ Báo Cáo LCTT
+ Bản thuyết minh BCTC
 
Báo cáo tài chính riêng nộp cơ quan thuế là 03 bản trong đó cơ quan thuế giữ 02 bản và đơn vị lưu 01 bản.
Ngoài ra, một số cơ quan khác có yêu cầu ví dụ : Phòng Thống Kê của Quận/Huyện.
Ngân Hàng( nếu DN vay ngân hàng)...