mình mua hàng về nhập kho hàng hóa để bán nhưng lại xuất hàng hóa đó cho sản xuất ( công ty mình cung cấp vật liệu và thi công công trình ) thì có cần phải lập hóa đơn VAT cho số hàng hóa đó không? và mình định khoản luôn là Nợ TK 154, có TK 156 có sao không? Vì hàng hóa trên là hàng tồn kho của năm ngoái, mà trên phần mềm của mình không sửa được tài khoản kho nên không làm bút toán điều chuyển kho được.
 
 
 
Hi bạn, nếu bạn xuất dùng để tiếp tục tham gia quá trình sản xuất tạo sản phẩm mới thì không phải là tiêu dùng nội bộ mà là luân chuyển nội bộ.
 
Tuy nhiên thông tư 06 chỉ qui định đối với hoạt động sản xuất và áp dụng với "vật tư, bán thành phẩm".
 
Bạn xem trường hợp của mình thế nào để hạch toán phù hợp, nếu xuất để xây dựng thì là tiêu dùng nội bộ, xuất dùng làm NVL để cho ra thành phẩm khác thì là luân chuyển nội bộ.