Em làm cho công ty xây dựng, bên e có điều chuyển 1 số vật tư từ công trường về để sửa lại văn phòng (nhà sếp làm văn phòng). E có tham khảo:
 
Trường hợp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ:
 
a) Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu, khi xuất dùng sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ, ghi:
 
Nợ các TK 623, 641, 642,. . .
 
     Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá).
 
b) Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì thuế GTGT phải nộp của sản phẩm, hàng hoá dịch vụ tiêu dùng nội bộ tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ là chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng bán, ghi:
 
Nợ các TK 623, 641, 642,. . .
 
     Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá)
 
     Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).
Bên e thuộc trường hợp a hay b ạ?
 
 
 
TƯ VẤN:
 
Nếu vật tư đó bạn mua ngoài về thì không gọi là tiêu dùng nội bộ, bạn hạch toán bình thường Nợ CP/Có vật tư liên quan để đưa vào chi phí sửa chữa tài sản (nếu tài sản của công ty và sửa chữa mang tính nâng cấp thì hạch toán tăng nguyên giá chứ không đưa vào chi phí).
 
Nếu vật tư đó do bạn sản xuất ra thì mới gọi là tiêu dùng nội bộ, vậy nếu công ty bạn kinh doanh mặt hàng chịu thuế hay không chịu thuế thì sẽ được xếp vào trường hợp a hay b ở trên.