cơ quan mình mất hóa đơn đầu ra trong tháng 02/2013, mình đã làm báo cáo mất hóa đơn cho cục thuế. Thuế GTGT đầu ra mình chưa báo cáo thuế, cơ quan nhận hóa đơn cũng chưa báo cáo đầu vào với cơ quan thuế. Như vậy mình có thể xuất hóa đơn khác hay là pho to lại HĐ bị mất để cho đơn vị nhận hóa đơn khai thuế đầu vào ! Giúp mình với!

Các trường hợp về mất hóa đơn.

Bạn tham khảo tại Điều 22 của Thông tư 153/2010/TT-BTC nha: