ngoại tôi có một lô đất để lại cho mẹ tôi nhưng trong khi trúng đường mẹ tôi thừa kế mua tái định cư cái nhà to đó Khi mẹ tôi chết bốn anh em tôi có chia được quyền chia không hay tôi trưởng nam được thừa kế hết Chân thành cảm ơn

 

TRả lời": 1. Theo quy định tại Điều 631 Bộ luật dân sự năm 2005 thì mẹ bạn có toàn quyền quyết định đối với tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mẹ bạn (mẹ bạn đang đứng tên). Trong thời gian mẹ bạn còn sống thì có thể bán, tặng cho... hoặc lập di chúc để định đoạt khối bất động sản đó.

 

2. Nếu mẹ bạn lập di chúc hợp pháp theo quy định tai Điều 652 Bộ luật dân sự để lại tài sản đó cho bạn thì bạn được hưởng di sản theo nội dung định đoạt tại di chúc. Nếu mẹ bạn không để lại di chúc hoặc có di chúc nhưng di chúc không hợp pháp thì di sản sẽ thuộc về các thừa kế của mẹ bạn theo quy định tại Điều 676 Bộ luật dân sự: Di sản sẽ thuộc về "chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi" của mẹ bạn, nếu những người này còn sống vào thời điểm mẹ bạn qua đời.