Dịch vụ Doanh nghiệp Dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Email In PDF.

Dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền tác giả và các quyền liên quan

- Tư vấn về các căn cứ phát sinh, xác lập, các hạn chế cơ bản của quyền tác giả, quyền liên quan;

- Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;

- Xác định tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, đặc biệt khi tác phẩm được tạo ra theo các hợp đồng đặt hàng;

- Tư vấn, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng, chuyển nhượng và các hợp đồng khác liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan;

- Khiếu nại các quyết định liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả, quyền liên quan;

- Tư vấn luật, phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm quyền tác giả / quyền liên quan;

- Đại diện giải quyết tranh chấp về quyền tác giả tại cơ quan tòa án.


Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả và các quyền liên quan

■ Tờ khai đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan;

■ Hai bản sao tác phẩm đăng ký bảo hộ quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;

■ Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

■ Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

■ Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

■ Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

■ Các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu dịch vụ.


Thời hạn đăng ký quyền tác giả và các quyền liên quan:

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ do khách hàng cung cấp.


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: