Dịch vụ Doanh nghiệp Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh

Email In PDF.

1) Nội dung tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh:

- Tư vấn thay đổi tên chi nhánh phù hợp với mục tiêu kinh doanh, định hướng phát triển, quy mô tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp.

- Tư vấn thay đổi địa chỉ hoạt động của chi nhánh.

- Tư vấn lựa chọn, thay đổi ngành nghề kinh doanh của chi nhánh bao gồm: sửa đổi, bổ sung, rút ngành nghề.

- Tư vấn thay đổi người đứng đầu chi nhánh (bổ nhiệm, miễn nhiệm....).

- Tư vấn thay đổi thông tin công ty mẹ trên giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

- Tư vấn thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh chi nhánh.

- Các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp khác có liên quan.

2) Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động chi nhánh

Để thực hiện các thủ tục trên, Luật sư tư vấn sẽ soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký hoạt động bao gồm các tài liệu:

- Biên bản họp Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động chi nhánh;

- Quyết định Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, đăng ký kinh doanh chi nhánh;

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh;

- Giấy ủy quyền;

- Các tài liệu khác tùy theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.

3) Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh

Sau khi Khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn chi tiết, Công ty  sẽ thực hiện công việc theo sự ủy quyền của Khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để:

- Đại diện cho khách hàng nộp, kiểm tra tình trạng hồ sơ đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh tại Phòng đăng ký kinh doanh.

- Thay mặt khách hàng nhận kết quả đăng ký kinh doanh chi nhánh.

- Tiến hành thủ tục đăng ký khắc lại dấu chi nhánh và hướng dẫn Khách hàng nhận con Dấu chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu Dấu chi nhánh tại cơ quan Công an (trong trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh gắn liền với việc thay đổi con Dấu).

Thời gian hoàn thành công việc theo quy định của Nhà nước dự kiến từ 7 - 12 ngày làm việc.

Thời hạn này có thể sớm hơn tùy theo gói dịch vụ khách hàng sử dụng.

 

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Sau khi Khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn chi tiết, Công ty  sẽ thực hiện công việc theo sự ủy quyền của Khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để:

■ Đại diện cho khách hàng nộp, kiểm tra tình trạng hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh.

■ Thay mặt khách hàng nhận kết quả đăng ký kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi.

■ Tiến hành thủ tục đăng ký khắc dấu pháp nhân và hướng dẫn Khách hàng nhận con Dấu pháp nhân và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu Dấu pháp nhân tại cơ quan Công an (trong trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh gắn liền với việc thay đổi con Dấu pháp nhân).

Thời gian hoàn thành công việc theo quy định của Nhà nước dự kiến từ 6 - 12 ngày làm việc. Tuy nhiên, thời hạn nhận kết quả có thể sớm hơn thời hạn theo quy định của Nhà nước trong trường hợp khách hàng đề nghị Công ty hỗ trợ.

Dịch vụ sau thay đổi đăng ký kinh doanh

■ Các thủ tục hành chính sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh (đăng ký kê khai thay đổi thông tin thuế, đăng bố cáo, khắc dấu chức danh……).

■ Cung cấp văn bản pháp luật trong lĩnh vực hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp.

■ Cung cấp các tài liệu mẫu liên quan đến tổ chức hoạt động nội bộ của doanh nghiệp như: Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu/cử các chức danh quản lý (Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Giám đốc, Kế toán trưởng), giấy chứng nhận sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phấn, sổ đăng ký cổ đông/thành viên, thông báo lập sổ cổ đông/thành viên.

 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: