Dịch vụ Doanh nghiệp Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh văn phòng đại diện

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh văn phòng đại diện

Email In PDF.

1) Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh văn phòng đại diện

- Tư vấn lựa chọn và thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ hoạt động của văn phòng đại diện công ty.

- Tư vấn thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện và các thông tin liên quan.

- Tư vấn thay đổi thông tin công ty mẹ trên giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện.

- Tư vấn thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

- Các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp khác có liên quan.

2) Hồ sơ thay đổi đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động văn phòng đại diện bao gồm các tài liệu:

- Biên bản họp Hội đồng thành viên (công ty TNHH) hoặc Hội đồng quản trị (công ty cổ phần) về việc thay đổi đăng ký hoạt động văn phòng đại diện;

- Quyết định Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện;

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện;

- Giấy ủy quyền;

- Các tài liệu khác tùy theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.

3) Dịch vụ thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

- Đại diện cho khách hàng nộp, kiểm tra tình trạng hồ sơ thay đổi văn phòng đại diện tại Phòng đăng ký kinh doanh.

- Thay mặt khách hàng nhận kết quả thay đổi đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện (giấy chứng nhận đăng ký hoạt động).

- Tiến hành thủ tục đăng ký khắc lại dấu văn phòng đại diện (nếu có).

Thời gian hoàn thành công việc theo quy định của Nhà nước dự kiến từ 7 - 10 ngày làm việc.

 

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Sau khi Khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn chi tiết, Công ty  sẽ thực hiện công việc theo sự ủy quyền của Khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để:

■ Đại diện cho khách hàng nộp, kiểm tra tình trạng hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh.

■ Thay mặt khách hàng nhận kết quả đăng ký kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi.

■ Tiến hành thủ tục đăng ký khắc dấu pháp nhân và hướng dẫn Khách hàng nhận con Dấu pháp nhân và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu Dấu pháp nhân tại cơ quan Công an (trong trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh gắn liền với việc thay đổi con Dấu pháp nhân).

Thời gian hoàn thành công việc theo quy định của Nhà nước dự kiến từ 6 - 12 ngày làm việc. Tuy nhiên, thời hạn nhận kết quả có thể sớm hơn thời hạn theo quy định của Nhà nước trong trường hợp khách hàng đề nghị Công ty hỗ trợ.

Dịch vụ sau thay đổi đăng ký kinh doanh

■ Các thủ tục hành chính sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh (đăng ký kê khai thay đổi thông tin thuế, đăng bố cáo, khắc dấu chức danh……).

■ Cung cấp văn bản pháp luật trong lĩnh vực hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp.

■ Cung cấp các tài liệu mẫu liên quan đến tổ chức hoạt động nội bộ của doanh nghiệp như: Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu/cử các chức danh quản lý (Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Giám đốc, Kế toán trưởng), giấy chứng nhận sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phấn, sổ đăng ký cổ đông/thành viên, thông báo lập sổ cổ đông/thành viên.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: