1. Tư vấn thành lập công ty cổ phần

- Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh;

- Tư vấn mô hình tổ chức của công ty cổ phần;

- Tư vấn quản trị doanh nghiệp, phương thức quản lý điều hành hoạt động của công ty cổ phần, đặc biệt là các công ty đại chúng;

- Tư vấn về việc phân công nhiệm vụ của bộ máy và các chức danh quản lý trong công ty cổ phần;

- Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các cổ đông sáng lập, cổ đông phổ thông, cổ đông nắm cổ phần ưu đãi;

- Tư vấn pháp luật doanh nghiệp tỷ lệ và phương thức góp vốn, xử lý số cổ phần chưa góp;

- Tư vấn về việc phát hành cổ phần khi thành lập công ty, đăng ký cổ phần;

- Tư vấn phương án phân chia lợi nhuận, rủi ro theo tỷ lệ góp vốn;

- khác có liên quan đến thành lập công ty cổ phần.

2. Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty cổ phần:

- Kiểm tra tính pháp lý của yêu cầu thành lập công ty cổ phần và các quy định pháp luật liên quan;

- Tư vấn doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ thành lập theo quy định;

- Cử luật sư tham gia đàm phán, tư vấn pháp luật doanh nghiệp về thành lập công ty cổ phần cho các cổ đông;

- Đại diện khách hàng công chứng các giấy tờ có liên quan phục vụ thành lập doanh nghiệp.

3. Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập công ty cổ phần:

- Soạn hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập công ty cổ phần;

- Đại diện nộp Hồ sơ đăng ký thành lập công ty;

- Đại diện nhận kết quả hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp;

- Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho công ty;

 

 

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Sau khi Khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn chi tiết, Công ty  sẽ thực hiện công việc theo sự ủy quyền của Khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để:

■ Đại diện cho khách hàng nộp, kiểm tra tình trạng hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh.

■ Thay mặt khách hàng nhận kết quả đăng ký kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi.

■ Tiến hành thủ tục đăng ký khắc dấu pháp nhân và hướng dẫn Khách hàng nhận con Dấu pháp nhân và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu Dấu pháp nhân tại cơ quan Công an (trong trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh gắn liền với việc thay đổi con Dấu pháp nhân).

Thời gian hoàn thành công việc theo quy định của Nhà nước dự kiến từ 6 - 12 ngày làm việc. Tuy nhiên, thời hạn nhận kết quả có thể sớm hơn thời hạn theo quy định của Nhà nước trong trường hợp khách hàng đề nghị Công ty hỗ trợ.

Dịch vụ sau thay đổi đăng ký kinh doanh

■ Các thủ tục hành chính sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh (đăng ký kê khai thay đổi thông tin thuế, đăng bố cáo, khắc dấu chức danh……).

■ Cung cấp văn bản pháp luật trong lĩnh vực hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp.

■ Cung cấp các tài liệu mẫu liên quan đến tổ chức hoạt động nội bộ của doanh nghiệp như: Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu/cử các chức danh quản lý (Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Giám đốc, Kế toán trưởng), giấy chứng nhận sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phấn, sổ đăng ký cổ đông/thành viên, thông báo lập sổ cổ đông/thành viên.