Dịch vụ Doanh nghiệp Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Email In PDF.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi thành lập doanh nghiệp

- Tư vấn luật doanh nghiệp về việc thay đổi tên công ty, lựa chọn tên công ty phù hợp với mục tiêu kinh doanh, định hướng phát triển, quy mô tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp.

- Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ giao dịch, địa chỉ đăng ký thuế của công ty.

- Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm: sửa đổi, bổ sung, rút ngành nghề, mã hóa ngành nghề, lựa chọn ngành nghề phù hợp với mục tiêu phát triển kinh doanh.

- Tư vấn thay đổi vốn điều lệ bao gồm: thời hạn và thủ tục góp vốn, hình thức góp vốn (bằng tài sản, tiền mặt, thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ…..), tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ, thay đổi cơ cấu vốn, phát hành cổ phiếu, trái phiếu, mua cổ phiếu quỹ và các điều kiện ràng buộc khác của thành viên/cổ đông góp vốn.

- Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; tư vấn về điều kiện trở thành người đại diện theo pháp luật, tư vấn các trường hợp hạn chế/cấm đối với các hành vi, hoạt động của người đại diện theo pháp luật.

- Tư vấn thay đổi thành viên, cổ đông của công ty trong các trường hợp kết nạp thành viên/cổ đông mới, chuyển nhượng cổ phần, xử lý phần vốn chưa góp đủ của thành viên/cổ đông, xử lý phần vốn trong trường hợp cổ đông bị tuyên bố chết/mất tích…….

- Tư vấn việc bổ nhiệm, thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, người đại diện phần vốn của cổ đông, các chức danh quản lý khác trong doanh nghiệp.

- Tư vấn thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty.

- Tư vấn thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp.

- Tư vấn pháp luật doanh nghiệp khác có liên quan đến nội dung thay đổi.

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Để thực hiện các thủ tục trên, đội ngũ luật sư tư vấn doanh nghiệp của Công ty chúng tôi sẽ soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh, bao gồm các tài liệu:

■ Biên bản họp Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

■ Quyết định Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

■ Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

■ Thông báo tiến độ góp vốn và lập sổ đăng ký thành viên/ cổ đông;

■ Danh sách thành viên / cổ đông (trường hợp thay đổi thành viên/ cổ đông, cơ cấu vốn góp);

■ Giấy ủy quyền;

■ Các tài liệu khác tùy theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Sau khi Khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn chi tiết, Công ty  sẽ thực hiện công việc theo sự ủy quyền của Khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để:

■ Đại diện cho khách hàng nộp, kiểm tra tình trạng hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh.

■ Thay mặt khách hàng nhận kết quả đăng ký kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi.

■ Tiến hành thủ tục đăng ký khắc dấu pháp nhân và hướng dẫn Khách hàng nhận con Dấu pháp nhân và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu Dấu pháp nhân tại cơ quan Công an (trong trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh gắn liền với việc thay đổi con Dấu pháp nhân).

Thời gian hoàn thành công việc theo quy định của Nhà nước dự kiến từ 6 - 12 ngày làm việc. Tuy nhiên, thời hạn nhận kết quả có thể sớm hơn thời hạn theo quy định của Nhà nước trong trường hợp khách hàng đề nghị Công ty hỗ trợ.

Dịch vụ sau thay đổi đăng ký kinh doanh

■ Các thủ tục hành chính sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh (đăng ký kê khai thay đổi thông tin thuế, đăng bố cáo, khắc dấu chức danh……).

■ Cung cấp văn bản pháp luật trong lĩnh vực hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp.

■ Cung cấp các tài liệu mẫu liên quan đến tổ chức hoạt động nội bộ của doanh nghiệp như: Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu/cử các chức danh quản lý (Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Giám đốc, Kế toán trưởng), giấy chứng nhận sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phấn, sổ đăng ký cổ đông/thành viên, thông báo lập sổ cổ đông/thành viên.


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: