Tư vấn đầu tư dự án khai thác khoáng sản,các dự án phát triển năng lượng,Tư vấn luật về điều kiện,môi trường pháp lý của hoạt động đầu tư và dự án đầu tư các lĩnh vực khoáng sản,Đại diện pháp lý các giao dịch kinh doanh dự án,hợp tác đầu tư,quản lý,tư vấn chuyển nhượng dự án

Dịch vụ tư vấn đầu tư dự án năng lượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, hỗ trợ cho doanh nghiệp hoạt động trong các dự án năng lượng như sau:

- Tư vấn đầu tư dự án khai thác khoáng sản, các dự án phát triển năng lượng (nhiệt điện, thủy điện).

- Tư vấn luật về điều kiện, môi trường pháp lý của hoạt động đầu tư và dự án đầu tư các lĩnh vực khoáng sản, năng lượng.

- Tư vấn các vấn đề pháp lý về thủ tục đầu tư nước ngoài, phát triển dự án, chấp thuận dự án, chứng nhận đầu tư, góp vốn, liên doanh phát triển dự án đầu tư.

- Đại diện pháp lý các giao dịch kinh doanh dự án, hợp tác đầu tư, quản lý, tư vấn chuyển nhượng dự án.

- Tư vấn về huy động vốn và các hoạt động tài chính, thu xếp vốn cho các dự án năng lượng.

- Tư vấn giải quyết tranh chấp về đầu tư dự án; đại diện pháp lý làm việc với các đối tác tham gia đầu tư dự án, các cơ quan của Chính phủ, địa phương; hỗ trợ pháp lý thường xuyên cho các dự án đầu tư, phát triển năng lượng.