Hỏi:

Bà cố của cho em trai của em một miếng đất thổ và đã ra sổ với tên em trai của em vào năm 2011. Nhưng giờ bà cố của em đổi ý, muốn lấy lại miếng đất trên. 
Mong anh chị vui lòng cho em biết là bà của em có quyền lấy lại miếng đất trên không ?
Trả lời:
Nếu QSDĐ đã cho, đã chuyển nhượng đúng thủ tục như pháp luật qui định thì không được đòi lại, trừ trường hợp cho tặng, chuyển nhượng có điều kiện và bên nhận cho tặng, nhận chuyển nhượng không thực hiện đúng nghĩa vụ theo điều kiện này. Ví dụ bà Cố cho em trai bạn 800m2 đất với điểu kiện em trai bạn phải phụng dưỡng bà Cố tới cuối đời nhưng nay em trai bạn không thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng này thì bà Cố có quyền khởi kiện yêu cầu hủy Hợp đồng cho tặng QSDĐ có điều kiện, tức lấy lại đất.