Mình muốn hỏi chi tiết hơn về 2 mảnh đất đứng tên riêng của vợ. Thực tế là bố mẹ vợ cho tiền vợ để mua. Lúc đó mình nghĩ là tài sản riêng của vợ nên để chỉ cần để vợ đứng tên một mình. Không làm gì chứng minh tài sản riêng của vợ cả. Cũng không có giấy tờ chứng minh bố mẹ vợ cho tiền vợ tôi.
Trong trường hợp như vậy,tôi cần làm theo cách nào sau đây:
1. Chỉ cần làm cam kết có 1 căn nhà duy nhất. Nếu thuế hỏi thì tôi nói các mảnh đất của vợ là tài sản riêng của vợ và chỉ đứng tên của vợ thôi.
2. Tôi ra phường làm Giấy xác nhận tài sản riêng của vợ để chứng minh tôi chỉ sở hữu một căn nhà duy nhất thôi. 
 
Cảm ơn các luật sư.
 
Trả lời: chào bạn

Bạn làm giấy cam kết theo mẫu dưới đây sau đó đưa ra phường chứng thực là được.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________ 

                                                   GIẤY CAM KẾT

(Về việc: Chỉ có một nhà ở duy nhất)

Kính gửi: - UBND PHƯỜNG …. , QUẬN …., TP.....
CHI CỤC THUẾ QUẬN ……………, TP....
Tôi tên là:Sinh năm:
CMND số: Nơi cấp: Ngày cấp:
Địa chỉ thường trú:
Nội dung cam kết như sau:
Nay tôi làm đơn này để xin cam kết là tôi chỉ có duy nhất nhà ở tại địa chỉ số: …………………………………………Phường…………… Quận ………… Thành phố...thuộc thửa đất số: ………… tờ bản đồ số: ……….
Ngoài nhà ở duy nhất ở trên, tôi không có quyền ở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nào khác tại Việt Nam.
Lý do: để được miễn thuế thu nhập cá nhân theo khoản 2 điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân do có một nhà ở, đất ở duy nhất.
Tôi xin cam kết lời khai trên là đúng sự thật, nếu có bất kỳ sai trái hay gian lận gì tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và các quy định của pháp luật về thuế.
Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm xem xét giải quyết của Quý cơ quan!

TP....., ngày ... tháng.... năm....

  Người làm đơn