Tôi có mua một lô đất mà nguồn gốc đất là Năm 1991 Ông Sơn khai hoang đất này để trồng hoa màu, sau đó năm 1993 ông chuyển nhượng cho bà Thi.Năm 1994 bà Thi chuyển nhượng cho bà Trâm. Năm 1995 bà Trâm chuyển nhượng cho tôi. Nay tôi được UBND Phường gửi yêu cầu tôi nộp giấy tờ để làm GCNQSDĐ. VẬy xin được nhờ lụât sư tư vấn tôi phải nộp những khỏan gì và căn cứ để tính là như thế nào? Tất cả nhưng lấn chuyển nhượng trước kia đều được viết giấy tay và có lưu giữ lại đến nay, đất ko bị tranh chấp, phù hợp quy họach.

Trả lời:

Khi được cấp giấy CNQSDĐ, người được cấp giấy phải nộp các khoản nghĩa vụ về tài chính như sau:
Nộp tiền sử dụng đất, nếu đất được cấp giấy là đất ở sau ngày 15/10/1993; trường hợp đất ở mà trên đất có nhà, chủ sở hữu nhà phải đóng thuế trước bạ đối với tài sản trên đất;
Không phải nộp tiền, nếu đất được cấp giấy CN mà mục đích sử dụng là đất nông nghiệp;
Tiền sử dụng đất căn cứ vào bảng giá đất do UBND cấp tỉnh công bố hằng năm vào ngày 31/12. Thuế trước bạ tài sản là 1% đối với giá trị tài sản được Nhà nước công nhận.