sodo co cau

 ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG:

                                - Phòng Tổng hợp:
                                                      + Bộ phận quan hệ đối ngoại.
                                                      + Bộ phận hành chính.
                                                      + Bộ phận kế toán & Cs khách hàng.
                                                      + Bộ phận tư vấn trực tuyến.
                                                      + Bộ phận kiểm soát nội bộ.
                                - Phòng Tư pháp & tranh tụng:
                                                      + Bộ phận tư vấn thủ tục hành chính.
                                                      + Bộ phận Luật sư tranh tụng.
                                - Phòng Tư vấn Pháp luật Sở hữu-Trí Tuệ.
                                                      + Bộ phận tư vấn giải quyết tranh chấp SHTT.
                                                      + Bộ phận hỗ trợ thủ tục Đăng ký bảo hộ SHTT.
                                                      + Bộ phận ủy nhiệm Đại diện Thương hiệu.
                                - Phòng Tư vấn Pháp luật đầu tư & thương mại.
                                                      + Bộ phận tư vấn Đầu tư trực tiếp Nước ngoài.
                                                      + Bộ phận Cơ sở dữ liệu & phân tích Pháp luật.
                                                      + Bộ phận tư vấn xúc tiến thương mại và Hợp đồng Kinh tế.
                                - Phòng tư vấn Giải pháp Doanh nghiệp.
                                                      + Bộ phận tư vấn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.
                                                      + Bộ phận pháp lý Doanh nghiệp và Chính sách Lao động.
                                                      + Bộ phận tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng và Môi trường.
                                - Phòng tư vấn pháp luật thuế & Cổ phần hoá doanh nghiệp.
                                                      + Bộ phận tư vấn Pháp luật Thuế.
                                                      + Bộ phận tư vấn Cổ phần hóa Doanh nghiệp.

co caulinh vucluatsu