Nâng lương, hướng dẫn về việc nâng lương cơ bản trước thời hạn và nâng lương 2014

Ngày 12/3/2014 Sở GD&ĐT có công văn hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc nâng lương trước thời hạn năm 2014 với các nội dung chính sau:
 
1. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn không vượt quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương.
 
2. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn được thực hiện theo ba mức: 12 tháng; 9 tháng; 6 tháng.
 
- Trường hợp được xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt được danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trở lên.
 
- Trường hợp được xét nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt được một trong những thành tích sau:
 
+ Hai năm liền đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở;
 
+ Một năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, các năm còn lại trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định có từ 01 năm trở lên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
 
- Trường hợp được xét nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt được một trong những thành tích sau:
 
+ Một năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở;
 
+ Hai năm liền đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
 
Đối tượng thi hành được Thông tư quy định gồm:
 
Cán bộ, công chức, viên chức xếp lương theo bảng lương chuyên gia cap cấp, các bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ làm việc trong các cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến xã phường, thị trấn.
Những người xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam mà vẫn thuộc danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.
 
Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành của pháp luật. Những người xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định thuộc chỉ tiêu biên chế được ngân sách Nhà nước cấp kinh phí trong các hội có tính chất đặc thù do Chính phủ quy định.
 
 
 
Về việc nâng bậc lương thường xuyên, thông tư quy định:
 
Đối với chuyên gia cao cấp, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp thì được xét nâng một bậc lương.
Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.
 
Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.
 
Về các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng lương thường xuyên gồm:
 
Thời gian nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động; thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội cộng dồn từ 6 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc).
 
Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên
 
Bên cạnh đáp ứng đủ điều kiện về thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh quy định, Thông tư quy định cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn phải đạt đủ 2 tiêu chuẩn trong suốt thời gian giữ bậc lương thì được nâng một bậc lương thường xuyên.
 
Đối với cán bộ, công chức, cần đáp ứng 2 tiêu chuẩn: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên; không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.
 
Đối với viên chức và người lao động, phải được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.
 
Một số trường hợp bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên.
 
Thông tư quy định:
 
Kéo dài 12 tháng đối với: cán bộ bị kỷ luật cách chức; công chức bị kỷ luật cách chức hoặc giáng chức; viên chức và ngưới lao động bị kỷ luật cách chức.
 
Kéo dài 6 tháng đối với: cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo;  viên chức và người lao động bị kỷ luật cảnh cáo; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm (có quyết định hoặc thông báo của cấp có thẩm quyền); trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ bị kéo dài 6 tháng.
 
Kéo dài 3 tháng đối với viên chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách.
 
Trường hợp vừa bị kỷ luật, vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao thi thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các điểm trên đây…
 
Về nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
 
Thông tư nêu rõ: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vừa phải đạt đủ 2 tiêu chuẩn để nâng lương thường xuyên; đồng thời, phải lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.
 
Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong 1 năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.
 
Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.
 
Nâng lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu
 
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 2 tiêu chuẩn để nâng lương thường xuyên, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với quy định.
 
Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, thì cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn quy định tại Thông tư.
 
Về tổ chức thực hiện
 
Thông tư quy định: Người đứng đầu tổ chức, đơn vị có trách nhiệm trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp: Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó quy định rõ tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; bản quy chế này phải được công khai trong cơ quan, đơn vị và gửi báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.  Thông báo công khai danh sách những người được nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn trong cơ quan, đơn vị.
 
 
Thủ tục Nâng lương trước thời hạn.
I. YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ:

1. Công văn đề nghị của đơn vị. (Bản chính)

2. Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của đơn vị (Bản chính)

3. Bằng khen, giấy khen (Bản sao)

4. Quyết định lương đang hưởng (Bản chính)

5. Biên bản họp xét nâng bậc lương trước thời hạn (Bản chính)

6. Danh sách trích ngang đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn của đơn vị (Bản chính)

7. Trường hợp nâng lương sớm để nghỉ hưu kèm theo quyết định nghỉ hưu. (Bản sao)
II. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN:

đang cập nhật
III. TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa

Bước 2: Bộ phận giao dịch một cửa nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn lần 1.

Bước 3: Bộ phận giao dịch một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Tổ chức cán bộ để kiểm tra. Nếu chưa hoàn chỉnh thông qua bộ phận giao dịch một cửa yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung.

Bước 4: Nếu hợp lệ Bộ phận giao dịch một cửa viết phiếu hẹn lần 2.

Bước 5: Phòng Tổ chức cán bộ nhận hồ sơ và giải quyết.

Bước 6: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận giao dịch một cửa.
IV. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 5 ngày làm việc

* Ghi chú:

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

- Thông tư 03/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Lệ phí: Trực tiếp tại cơ quan

Lệ phí: Không


Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

 

Mới nhất