Hợp đồng cho thuê hàng hóa là sự thỏa thuận giữa bên thuê và bên cho thuê hợp đồng cho thuê hàng hoá có thể được xác lập dưới hình thức văn bản, lời nói hoặc hành vi cụ thể (đối với những loại hợp đồng cho thuê hàng hoá mà văn bản pháp luật khác quy định là phải bằng văn bản thì phải tuân theo quy định đó. Ví dụ hợp đồng thuê nhà làm trụ sở kinh doanh)

Quyền & nghĩa vụ các bên trong hợp đồng cho thuê hàng hóa

Quyền & nghĩa vụ bên cho thuê

Nhận tiền cho thuê

Nhận lại hàng hoá cho thuê khi kết thúc thời hạn cho thuê

-     có nghĩa vụ giao hàng hoá cho thuê theo đúng hợp đồng cho thuê với bên thuê

-   bảo đảm hàng hoá cho thuê phù hợp với mục đích sử dụng của bên thuê theo thoả thuận của các bên; và phải bảo đảm cho bên thuê quyền chiếm hữu và sử dụng hàng hoá cho thuê không bị tranh chấp bởi bên thứ ba liên quan trong thời gian thuê

-     bên cho thuê phải bảo dưỡng và sửa chữa hàng hóa cho thuê trong thời hạn hợp lý

Quyền & nghĩa vụ của bên thuê

  • Bên thuê có quy ền chiếm hữu và sử dụng hàng hoá cho thuê theo hợp
  • đồng cho thuê và theo quy định của pháp luật
  • Bên thuê hàng hoá có quyền yêu cầu bên cho thuê thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa
  • Bên thuê chỉ được cho thuê lại hàng hóa khi có sự chấp thuận của bên cho thuê
  • Có nghĩa vụ giữ gìn và bảo quản hàng hoá cho thuê trong thời hạn thuê và trả lại hàng hoá đó cho bên cho thuê khi hết thời hạn
  • Trả tiền thuê nhà
  • không được bán, cho thuê lại hàng hoá đã thuê

 

lienhe