Chủ thể:

Trong hợp đồng phải có ít nhất 1 bên là thương nhân, và bên không có mục đích sinh lợi chọn áp dụng LTM thì các quan hệ về gia công trong thương mại mới chịu sự điều chỉnh của Luật Thương mại, ngược lại thì quan hệ này chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Dân sự

Hình thức : hợp đồng được lập thành văn bản

Nội dung hợp đồng: hợp đồng gia công có thể bao gồm:

  • Tên và địa chỉ các bên trong hợp đồng gia công.
  • Nội dung và yêu cầu cụ thể của việc gia công.
  • Phương thức giao nhận nguyên vật liệu để gia công và việc nhận sản phẩm đã gia công phải ghi rõ yêu cầu về số lượng, chất lượng, nguyên liệu, định mức hao phí nguyênliệu, thời hạn giao nguyên liệu.
  • Quyền và nghĩa vụ chủ yếu của người đặt gia công và nhận gia công.
  • Tiền thù lao và phương thức thanh toán.
  • Thời hạn hiệu lực của hợp đồng gia công.

lienhe