-         thỏa thuận giữa bên nhượng quyền & bên nhận quyền

-         bên nhượng quyền sẽ giao cho bên nhận quyền quyền thương mại thuộc sở hữu của mình

-         bên nhận quyền sẽ sử dụng các quyền thương mại theo quy định pháp luật & thỏa thuận của 2 bên và trả phí nhượng quyền

Hình thức của Hợp đồng: bằng văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương (talex, fax, điện báo, thông điệp dữ liệu)

Nội dung hợp đồng

Nội dung của hợp đồng các bên được tự do thỏa thuận chỉ cần không trái quy định pháp luật & đạo đức xã hội

Hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể bao gồm các điều khoản sau:

  • Nội dung của quyền thương mại
  • Quyền và nghĩa vụ 2 bên
  • Phí nhượng quyền
  • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại…
  • Điều khoản về giải quyết tranh chấp…

 

lienhe