Điều kiện về chủ thể:

Bên nhượng quyền

 • Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 1 năm
 • Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định
 • Hàng hóa dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại phải là hàng hóa dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền

Bên nhận quyền

Có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại

Đối tượng của quan hệ nhượng quyền thương mại

Đối tượng của quan hệ nhượng quyền thương mại là quyền thương mại

Theo nghị định 35/2006 thì quyền thương mại bao gồm 1, một số hoặc tất cả các quyền:

 • Quyền được Bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu Bên nhận quyền tự mình tiến hành công việc kinh doanh cung cấp hàng hoá hoặc dịch vụ theo một hệ thống do Bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của Bên nhượng quyền
 • Quyền được Bên nhượng quyền cấp cho Bên nhận quyền sơ cấp quyền thương mại chung
 • Quyền được Bên nhượng quyền thứ cấp cấp lại cho Bên nhận quyền thứ cấp theo hợp đồng nhượng quyền thương mại chung

Quyền thương mại chung là quyền do bên nhượng quyền trao cho bên nhượng quyền thứ cấp được phép cấp lại quyền thương mại cho các bên nhận quyền thứ cấp. Bên nhận quyền thứ cấp không được phép cấp lại quyền thương mại chung đó nữa

 • Quyền được Bên nhượng quyền cấp cho Bên nhận quyền quyền thương mại theo

hợp đồng phát triển quyền thương mại (Hợp đồng phát triển quyền thương mại là hợp đồng theo đó bên nhượng quyền cấp cho bên nhận quyền quyền được phép thành lập nhiều hơn 1 cơ sở của mình để kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại trong phạm vi 1 khu vực đăng ký nhất định)

Hợp đồng nhượng quyền thương mại

khái niệm

-         thỏa thuận giữa bên nhượng quyền & bên nhận quyền

-         bên nhượng quyền sẽ giao cho bên nhận quyền quyền thương mại thuộc sở hữu của mình

-         bên nhận quyền sẽ sử dụng các quyền thương mại theo quy định pháp luật & thỏa thuận của 2 bên và trả phí nhượng quyền

Hình thức của Hợp đồng: bằng văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương (talex, fax, điện báo, thông điệp dữ liệu)

Nội dung hợp đồng

Nội dung của hợp đồng các bên được tự do thỏa thuận chỉ cần không trái quy định pháp luật & đạo đức xã hội

Hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể bao gồm các điều khoản sau:

 • Nội dung của quyền thương mại
 • Quyền và nghĩa vụ 2 bên
 • Phí nhượng quyền
 • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại…
 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp…

lienhe