Đại lý bao tiêu: là hình thức đại lý mà bên đại lý thực hiện việc mua bán trọn vẹn một khối lượng hàng hóa hoặc cung ứng đầy đủ 1 dịch vụ cho bên giao đại lý

   • bên giao đại lý ấn định giá giao đại lý
   • bên đại lý ấn định giá bán hàng hóa cho khách hàng
   • bên đại lý sẽ hưởng thù lao là mức trên lệch giữa giá mua, giá bán thực tế so với giá mua giá bán do bên giao đại lý quy định

   VD: Cty A cung cấp Nệm cho Đại lý B bán sản phẩm cho mình với giá giao nệm trong HĐ đại lý là 1.000.000/1 tấm (giá giao đại lý) Đại lý B khi bán cho khách hàng sẽ được quyền ấn định giá cho mỗi tấm nệm, chẳng hạn là 1200000/1 tấm (giá bán thực tế), như vậy Đại lý B sẽ hưởng được thù lao là 1200000-1000000=200000

   1. Đại lý độc quyền: là hình thức đại lý mà tại 1 khu vực địa lý nhất định bên giao đại lý chỉ giao cho 1 đại lý mua/bán 1 hoặc 1 số mặt hàng nhất định

   1. Đại lý hoa hồng: là hình thức đại lý mà bên đại lý thực hiện việc bán hàng hóa cung ứng dịch vụ cho bên giao đại lý với những đặc điểm:
   • bên giao đại lý sẽ ấn định giá giao đại lý và giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng
   • bên đại lý sẽ được bên đại lý trả 1 khoản tiền thù lao dưới hình thức hoa hồng.
   • Mức hoa hồng do 2 bên thỏa thuận (thỏa thuận trên giá mua bán hàng hóa thực tế

   VD:Cty A cung cấp Nệm cho Đại lý B bán sản phẩm cho mình với giá giao nệm trong HĐ đại lý là 1.000.000/1 tấm (giá giao đại lý và giá bán hàng hóa cho khách hàng) và Đại lý B sẽ huongr được hoa hồng là 10% trên mỗi tấm nệm được bán ra như vậy Đại lý B sẽ hưởng được hoa hồng là 1000000x10%=100.000

   1. Tổng đại lý mua bán hàng hóa: là hình thức đại lý tổ chức 1 hệ thống đại lý trực thuộc để thực hiện việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho bên giao đại lý.

   - Tổng đại lý là đối tác trực tiếp của bên giao đại lý

   - tổng đại lý đại diện cho hệ thống đại lý trực thuộc

   - các đại lý trực thuộc hoạt động dưới sự lãnh đạo của tổng đại lý

   lienhe