a. khái niệm

Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao (Điều 166 LTM 2005)

b. đặc điểm

- quan hệ đại lý phát sinh giữa bên giao đại lý và bên đại lý

- bên giao đại lý là bên giao hàng hóa cho đại lý bán hoặc giao tiền cho đại lý mua

- bên giao đại lý là bên ủy quyền thực hiện dịch vụ cho đại lý cung ứng dịch vụ

- bên đại lý là bên nhận hàng hóa để làm đại lý bán hoặc nhận tiền mua hàng để làm đại lý mua hoặc là bên nhận ủy quyền cung ứng dịch vụ

- bên đại lý & bên giao đại lý phải là thương nhân

- nội dung của hoạt động đại lý bao gồm việc giao kết thực hiện hợp đồng đại lý giữa bên giao đại lý và bên đại lý; giao kết thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa bên đại lý với bên thứ 3 theo yêu cầu của bên giao đại lý

- quan hệ đại lý thương mại được xác định bằng hợp đồng

- bên đại lý nhân danh chính mình trong quan hệ với bên thứ 3 (khách hàng)

- bên đại lý trực tiếp thực hiện hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ với bên thứ ba và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng với bên thứ ba ràng buộc bên đại lý với bên thứ ba

lienhe