Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại là sự thỏa thuận giữa các bên (bên thuê dịch vụ quảng cáo thương mại và bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại), bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại thực hiện công việc quảng cáo cho bên thuê dịch vụ quảng cáo thương mại, còn bên thuê dịch vụ phải trả tiền thù lao quảng cáo cho bên đã cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại

Chủ thể: cả 2 bên chủ thể trong hợp đồng đều là thương nhân

Đối tượng HĐ: việc thực hiện quảng cáo sản phẩm của thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo cho thương nhân thuê dịch vụ quảng cáo

Hình thức của hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại “Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương” Điều 110 LTM 2005

Nội dung HĐ: quyền và nghĩa vụ của các bên, hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại cũng là 1 hợp đồng dịch cụ nên cũng bao gồm những điều khoản của 1 hợp đồng dịch vụ và những điều khoản riêng do 2 bên thỏa thuân phù hợp với công viêc quảng cáo

lienhe