Sản phẩm quảng cáo thương mại: gồm những thông tin bằng hình ảnh, hành động, âm thanh, tiếng nói chữ viết, biểu tượng màu sắc ánh sáng chứa đựng nội dung quảng cáo thương mại

Phương tiên quảng cáo: là các công cụ được sử dụng để giới thiệu các sản phẩm quảng cáo bao gồm: báo chí, mạng thông tin máy tính, xuất bản phẩm, băng rôn, bảng, biển, pano, áp phích, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang, …

lienhe