I. Quá cảnh hàng hóa

1. Khái niệm: quá cảnh hàng hóa là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam, kể cả việc lưu kho, chia tách lô hàng thay đổi phương thức vận tải hoặc các công việc khác được thực hiện trong thời gian quá cảnh.

2. Quyền quá cảnh hàng hóa

Mọi hàng hóa thuộc sở hửu của tổ chức, cá nhân nước ngoài điều được quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam và chỉ cần làm đầy đủ thủ tục hải quan tại các cửa khẩu nhập và xuất theo quy định của pháp luật

Những trường hợp không được quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam

-         Hàng hóa là các loại vủ khí, đạn dược, vật liệu nổ, và các loại hàng hóa có độ

nguy hiểm cao, trừ trường hợp thủ tướng chính phủ cho phép

-         Hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu chỉ được quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam khi được bộ trưởng bộ thương mại cho phép.

Hàng hóa quá cảnh khi xuất khẩu, phương tiện vận tải chở hàng hóa quá cảnh khi xuất cảnh khỏi lãnh thổ Việt Nam phải đúng toàn bộ hàng hóa đã nhập khẩu. Tổ chức cá nhân nước ngoài muốn quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam phải thuê thương nhân Việt Nam kinh doanh dich vụ quá cảnh thực hiện, trừ trương hợp có qui định khác

3. Tuyến đường cho phép quá cảnh hàng hóa

-         Hàng hóa chỉ được quá cảnh qua cửa khẩu quốc tế và đúng tuyến đường cho phép.

-         Trong thời gian quá cảnh hàng hóa, thay đổi tuyến đường vận chuyển hàng hóa phải được sự đồng ý của bộ giao thông vận tải

-         Quá cảnh bằng đường hàng không được thực hiện theo đúng điều ước quốc tế về hàng không mà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành vi

-         Trong xuốt thời gian quá cảnh toàn bộ hàng hóa phải chịu sự giám sát của hải quan Việt Nam.

-         thời gian quá cảnh qua lảnh thổ Việt Nam là 30 ngày kể từ ngày hoàn thành tấ cả các thủ tục tại hải quan Việt Nam (trừ những trường hợp đặc biệt)

 

 

lienhe