1. Khái niệm & các đặc trưng pháp lý

  Kn: dịch vụ giám định là hoạt động thương mại theo đó 1 thương nhân kinh doanh DVGĐ thực hiện những công việc cần thiết để xác định tình trạng thực tế của hàng hóa, kết quả cung ứng dịch vụ thương mại và những nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng

  Đặc trưng pháp lý:

  - quan hệ GĐ có 2 bên: bên thực hiện việc giám định & bên yêu cầu GĐ

   • Bên thực hiện việc GĐ phải là thương nhân
   • Bên yêu cầu GĐ có thể là thương nhân hoặc không là thương nhân

   Nội dung của hợp đồng giám định là xác định tình trạng thực tế của hàng hóa dịch vụ liên quan đến số lượng, chất lượng quy cách, giá trị hàng hóa, kết quả thực hiện dịch vụ, tiêu chuẩn vệ sinh, phòng dịch của hàng hóa dịch vụ, các tổn thất & nguyên nhân dẫn đến tổn thất của 1 hoặc các bên tham gia quan hệ mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ thương mại và các nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng

   -         Kết luận về hiện trạng hàng hóa, dịch vụ thương mại theo yêu cầu của khách hàng có giá trị ràng buộc đối với các bên tham gia quan hệ mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ

   -         GĐ là 1 hành vi thương mại độc lập

   2. Các yêu cầu đối với hoạt động GĐ hàng hóa, dịch vụ

   -         chỉ tiến hành việc giám định hàng hóa, dịch vụ thương mại khi có yêu cầu

   -          Hoạt động GĐ phải được thực hiện độc lập, trung lập, khách quan

   -          Việc giám định phải KH & chính xác

   3. Quyền & nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh DVGĐ và của khách hàng yêu cầu giám định

   1. Quyền & nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh DVGĐ

   -         nhận phí giám định

   -         cử giám định viên đủ tiêu chuẩn để thực hiện việc giám định

   -         được ủy quyền cho Doanh nghiệp kinh doanh DVGĐ khác thực hiện việc giám định thay mình

   -         Bảo đảm việc giám định hàng hóa phù hợp với nội dung đã đăng ký kinh doanh & đúng yêu cầu của bên yêu cầu GĐ

   -         thực hiện việc giám định một cách trung thực khách quan

   -         cấp chứng thư giám định phù hợp với yêu cầu giám định & chịu trách nhiệm trước các bên yêu cầu giám định, trước pháp luật về kết quả giám định

   -         chịu trách nhiệm tài sản với khách hàng nếu giám định sai (tối đa la 10 lần phí giám định đã thỏa thuận)

   1. Quyền & nghĩa vụ của bên yêu cầu giám định

   -         được lựa chọn tổ chức giám định phù hợp

   -         được yêu cầu giám định lại nếu nghi ngờ kết quả giám định

   -         cung cấp đầy đủ kịp thời các tài liệu cần thiết cho tổ chức giám định khi có yêu cầu

   -         trả phí giám định

    

   lienhe