Kn: HĐ dv logistics là sự thỏa thuận theo đó 1 bên (bên làm dịch vụ) có nghĩa vụ hoặc thực hiện hoặc tổ chức thực hiện 1 hoặc 1 số dịch vụ liên quan đến quá trình lưu thông hàng hóa còn bên kia (khách hàng) có nghĩa vụ thanh toán thù lao dịch vụ

Đặc điểm

chủ thể: thương nhân kinh doanh dv logistics + khách hàng (thương nhân hoặc không là thương nhân)

Đối tượng: các dịch vụ gắn liền với hoạt động mua bán hàng hóa, vận chuyển hàng hóa

Nội dung HĐ

+ nội dung công việc

+ yêu cầu cụ thể đối với công việc

+ thù lao, chi phí

+ thời gian, địa điểm thực hiện công việc

+ giới hạn trách nhiệm

+ các trường hợp miễn trách nhiệm…

 

lienhe