1. khái niệm dịch vụ: dịch vụ là sản phẩm vô hình & không thể cằm nắm được

2. Đặc điểm:

-         dịch vụ là vô hình nên khó xác định được

-         quá trình sản xuất ( cung ứng dịch vụ) và tiêu dùng dịch vụ thường xảy ra đồng thời

-         dịch vụ không lưu trữ được

Kn cung ứng dịch vụ: cung ứng dịch vụ là hoạt động thương mại theo đó 1 bên (bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện cho 1 bên khác và nhận thanh toán, bên sử dụng dịch vụ (khách hàng) có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ theo thỏa thuận

2. Đặc điểm chung của HDDV

chủ thể

Thương nhân (bên CUDV) + khách hàng (thương nhân hoặc không là thương nhân)

Đối tượng

Hành vi của bên CUDV – những hoạt động dịch vụ

Nội dung HĐDV

-         nội dung công việc (khối lượng cv, yêu cầu đối với công việc…)

-         tài liệu và điều kiện để thực hiện dv

-         thời hạn và yêu cầu chất lượng cv

Nội dung HĐDV

-         nghiệm thu cv

-         giá cả, phương thức thanh toán

-         giao nhận đối tượng dịch vụ

-         bảo hành, bảo quản đối tượng dịch vụ

lienhe