Doanh nghiệp Luật thương mại Hợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng mua bán hàng hóa

Khái niệm: HĐMBHH được hiểu là sự thỏa thuận giữa bên mua và bên bán theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận tiền hàng. Bên mua có nghĩa vụ trả tiền hàng cho bên bán và nhận hàng, quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận

Đặc điểm

chủ thể:

-         thương nhân + thương nhân

-         thương nhân + không là thương nhân

HĐMBHH quốc tế là HĐMBHH giữa các thương nhân Việt Nam với các thương nhân nước ngoài hoặc giữa thương nhân Việt Nam nằm ngoài khu chế xuất hoặc khu ngoại quan với thương nhân trong khu vực đó. Tồn tại dưới các hình thức xuất, nhập khẩu hàng hóa, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa

 

Đối tượng của HĐMBHH: máy móc, thiết bị vật tư, nguyên liệu, giá trị tài sản, động sản hình thành trong tương lai, những vật gắn liền với đất đai…

Hình thức của HĐ:

-         văn bản

-         lời nói

-         hành vi cụ thể (hình thức mua bán hàng hóa trong siêu thị)

Nội dung của HĐ:

-         tên gọi hàng hóa

-         số lượng chất lượng hàng hóa

-         giá, phương thức thanh toán

-         quyền nghĩa vụ của các bên

-         trách nhiệm khi có hành vi vi phạm hợp đồng

Quyền & nghĩa vụ các bên trong HĐMBHH

nghĩa vụ bên bán: giao hàng, giao chứng từ

 • giao đúng địa điểm
 • giao đúng thời hạn:

- Có thời điểm giao hàng cụ thể

- Chỉ thỏa thuận thời hạn giao hàng, không thỏa thuận thời điểm giao hàng?

E Giao hàng trong thời hạn & thông báo trước cho bên mua

 • giao đúng chất lượng, số lượng
 • Kiểm tra hàng hóa trước khi giao

- về nguyên tắc bên bán có nghĩa vụ kiểm tra hàng hóa trước khi giao.

- theo thỏa thuận bên mua có quyền kiểm tra hàng hóa

Bên bán chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa khi bên mua hoặc đại diện của bên mua đã kiểm tra nhưng không thể phát hiện được khiếm khuyết hàng hóa bằng các biện pháp thông thường và bên bán đã biết hoặc phải biết về những khiếm khuyết đó

Bên bán không phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hóa mà bên bên mua đã biết hoặc phải biết nhưng không thông báo cho bên bán trong 1 thời gian hợp lý sau khi kiểm tra hàng hóa

 • Bảo đảm quyền sở hữu đối với hàng hóa

-         bên bán phải bảo đảm quyền sở hữu của bên mua đối với hàng hóa đã bán không bị tranh chấp bởi bên thứ 3 (nếu bên thứ 3 có quyền sở hữu 1 phần hoặc toàn bộ hàng hóa thi bên mua có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại)

-         nếu có bên thứ 3 khiếu nại về hàng hóa được giao cho bên mua thì bên mua phải thông báo cho bên bán

-         bên bán phải bảo đảm hàng hóa đó là hợp pháp

-         bên bán phải bảo đảm việc chuyển giao hàng hóa là hợp pháp

 • Chuyển quyền sở hữu và rủi ro đối với hàng hóa cho bên mua

-         quyền sở hữu hàng hóa từ bên bán sẽ chuyển sang bên mua khi hàng hóa được giao cho bên mua

-         về nguyên tắc bên mua sẽ chịu rủi ro đối với hàng hóa từ thời điểm quyền sở hữu hàng hóa được chuyển từ người bán sang người mua

Những trường hợp cụ thể:

+ chuyển rủi ro trong trường hợp có địa điểm giao hàng xác định: rủi ro chuyển cho bên mua từ thời điểm HH được giao cho bên mua tại địa điểm đó

+ chuyển rủi ro trong trường hợp không có địa điểm giao hàng xác định:

Rủi ro về hàng hóa sẽ được chuyển cho bên mua từ thời điểm hàng hóa được chuyển cho người vận chuyển đầu tiên ( trường hợp HĐ có thỏa thuận về việc vận chuyển hàng hóa)

+ chuyển rủi ro trong trường hợp giao hàng cho người nhận hàng để giao mà không phải người vận chuyển: rủi ro chuyển cho bên mua khi:

- bên mua nhận được chứng từ sở hữu hàng hóa

- khi người nhận hàng để giao xác nhận quyền chiếm hữu hàng hóa của bên mua

+ Chuyển rủi ro trong trường hợp hàng hóa đang trên đường vận chuyển: rủi ro đối với hàng hóa chuyển cho bên mua kể từ thời điểm giao kết HĐ

Chuyển rủi ro trong các trường hợp khác: rủi ro đối với hàng hóa sẽ chuyển cho bên mua từ thời điểm hàng hóa thuộc quyền định đoạt của bên mua & bên mua vi phạm HĐ do không nhận hàng

Rủi ro về hàng hóa sẽ không được chuyển cho bên mua nếu hh không được xác định rõ ràng bằng ký mã hiệu, chứng thư vận tải, không được thông báo cho bên mua hoặc không được xác định dưới bất cứ hình thức nào khác

Nghĩa vụ của bên mua

Nghĩa vụ thanh toán

Địa điểm thanh toán:

+ địa điểm kinh doanh của bên bán hoặc nơi cư trú của bên bán

+ địa điểm giao hàng hoặc giao chứng từ nếu việc thanh toán được tiến hành đồng thời với việc giao hàng hoặc giao chứng từ

Thời hạn thanh toán theo thỏa thuận nếu không có thỏa thuận:

+ thời điểm bên bán giao hàng hoặc giao chứng từ hàng hóa cho bên mua

+ nếu bên mua có quyền kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng thì việc thanh toán được thực hiện sau khi kiểm tra xong

Bên mua vẫn phải thanh toán cho bên bán trong trường hợp hàng hóa bị mất mát hư hỏng sau thời điểm rủi ro đối với hàng hóa đã chuyển cho bên mua trừ trường hợp do lỗi của bên bán

Chậm thanh toán: nếu bên mua chậm thanh toán tiền hàng và các chi phí hợp lý khác thì bên bán có quyền yêu cầu trả lãi trên số tiền chậm trả theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng thời gian chậm trả (điều 306-LTM2005)

 1. I. Hợp đồng mua bán hàng hóa ( HĐMBHH)

Khái niệm: HĐMBHH được hiểu là sự thỏa thuận giữa bên mua và bên bán theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận tiền hàng. Bên mua có nghĩa vụ trả tiền hàng cho bên bán và nhận hàng, quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận

Đặc điểm

chủ thể:

-         thương nhân + thương nhân

-         thương nhân + không là thương nhân

HĐMBHH quốc tế là HĐMBHH giữa các thương nhân Việt Nam với các thương nhân nước ngoài hoặc giữa thương nhân Việt Nam nằm ngoài khu chế xuất hoặc khu ngoại quan với thương nhân trong khu vực đó. Tồn tại dưới các hình thức xuất, nhập khẩu hàng hóa, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa

Đối tượng của HĐMBHH: máy móc, thiết bị vật tư, nguyên liệu, giá trị tài sản, động sản hình thành trong tương lai, những vật gắn liền với đất đai…

Hình thức của HĐ:

-         văn bản

-         lời nói

-         hành vi cụ thể (hình thức mua bán hàng hóa trong siêu thị)

Nội dung của HĐ:

-         tên gọi hàng hóa

-         số lượng chất lượng hàng hóa

-         giá, phương thức thanh toán

-         quyền nghĩa vụ của các bên

-         trách nhiệm khi có hành vi vi phạm hợp đồng

Quyền & nghĩa vụ các bên trong HĐMBHH

nghĩa vụ bên bán: giao hàng, giao chứng từ

 • giao đúng địa điểm
 • giao đúng thời hạn:

- Có thời điểm giao hàng cụ thể

- Chỉ thỏa thuận thời hạn giao hàng, không thỏa thuận thời điểm giao hàng?

E Giao hàng trong thời hạn & thông báo trước cho bên mua

 • giao đúng chất lượng, số lượng
 • Kiểm tra hàng hóa trước khi giao

- về nguyên tắc bên bán có nghĩa vụ kiểm tra hàng hóa trước khi giao.

- theo thỏa thuận bên mua có quyền kiểm tra hàng hóa

Bên bán chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa khi bên mua hoặc đại diện của bên mua đã kiểm tra nhưng không thể phát hiện được khiếm khuyết hàng hóa bằng các biện pháp thông thường và bên bán đã biết hoặc phải biết về những khiếm khuyết đó

Bên bán không phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hóa mà bên bên mua đã biết hoặc phải biết nhưng không thông báo cho bên bán trong 1 thời gian hợp lý sau khi kiểm tra hàng hóa

 • Bảo đảm quyền sở hữu đối với hàng hóa

-         bên bán phải bảo đảm quyền sở hữu của bên mua đối với hàng hóa đã bán không bị tranh chấp bởi bên thứ 3 (nếu bên thứ 3 có quyền sở hữu 1 phần hoặc toàn bộ hàng hóa thi bên mua có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại)

-         nếu có bên thứ 3 khiếu nại về hàng hóa được giao cho bên mua thì bên mua phải thông báo cho bên bán

-         bên bán phải bảo đảm hàng hóa đó là hợp pháp

-         bên bán phải bảo đảm việc chuyển giao hàng hóa là hợp pháp

 • Chuyển quyền sở hữu và rủi ro đối với hàng hóa cho bên mua

-         quyền sở hữu hàng hóa từ bên bán sẽ chuyển sang bên mua khi hàng hóa được giao cho bên mua

-         về nguyên tắc bên mua sẽ chịu rủi ro đối với hàng hóa từ thời điểm quyền sở hữu hàng hóa được chuyển từ người bán sang người mua

Những trường hợp cụ thể:

+ chuyển rủi ro trong trường hợp có địa điểm giao hàng xác định: rủi ro chuyển cho bên mua từ thời điểm HH được giao cho bên mua tại địa điểm đó

+ chuyển rủi ro trong trường hợp không có địa điểm giao hàng xác định:

Rủi ro về hàng hóa sẽ được chuyển cho bên mua từ thời điểm hàng hóa được chuyển cho người vận chuyển đầu tiên ( trường hợp HĐ có thỏa thuận về việc vận chuyển hàng hóa)

+ chuyển rủi ro trong trường hợp giao hàng cho người nhận hàng để giao mà không phải người vận chuyển: rủi ro chuyển cho bên mua khi:

- bên mua nhận được chứng từ sở hữu hàng hóa

- khi người nhận hàng để giao xác nhận quyền chiếm hữu hàng hóa của bên mua

+ Chuyển rủi ro trong trường hợp hàng hóa đang trên đường vận chuyển: rủi ro đối với hàng hóa chuyển cho bên mua kể từ thời điểm giao kết HĐ

Chuyển rủi ro trong các trường hợp khác: rủi ro đối với hàng hóa sẽ chuyển cho bên mua từ thời điểm hàng hóa thuộc quyền định đoạt của bên mua & bên mua vi phạm HĐ do không nhận hàng

Rủi ro về hàng hóa sẽ không được chuyển cho bên mua nếu hh không được xác định rõ ràng bằng ký mã hiệu, chứng thư vận tải, không được thông báo cho bên mua hoặc không được xác định dưới bất cứ hình thức nào khác

Nghĩa vụ của bên mua

Nghĩa vụ thanh toán

Địa điểm thanh toán:

+ địa điểm kinh doanh của bên bán hoặc nơi cư trú của bên bán

+ địa điểm giao hàng hoặc giao chứng từ nếu việc thanh toán được tiến hành đồng thời với việc giao hàng hoặc giao chứng từ

Thời hạn thanh toán theo thỏa thuận nếu không có thỏa thuận:

+ thời điểm bên bán giao hàng hoặc giao chứng từ hàng hóa cho bên mua

+ nếu bên mua có quyền kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng thì việc thanh toán được thực hiện sau khi kiểm tra xong

Bên mua vẫn phải thanh toán cho bên bán trong trường hợp hàng hóa bị mất mát hư hỏng sau thời điểm rủi ro đối với hàng hóa đã chuyển cho bên mua trừ trường hợp do lỗi của bên bán

Chậm thanh toán: nếu bên mua chậm thanh toán tiền hàng và các chi phí hợp lý khác thì bên bán có quyền yêu cầu trả lãi trên số tiền chậm trả theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng thời gian chậm trả (điều 306-LTM2005)

lienhe

Tư vấn Pháp luật Reviewed by Tư vấn Pháp luật on Jan 6. Tư vấn Pháp luật Tư vấn pháp luật. Rating: 4.5