Miễn trách nhiệm do vi phạm HĐ là việc bên vi phạm nghĩa vụ theo HĐ không phải chịu các hình thức chế tài. Các bên có thể thỏa thuận về giới hạn trách nhiệm và miễn trách nhiệm trong những trường hợp cụ thể do các bên dự liệu khi GKHĐ

Các trường hợp miễn trách nhiệm theo quy định của pháp luật:

-         xảy ra sự kiện bất khả kháng

-         hành vi vi phạm của 1 bên hoàn toàn do lỗi của bên kia

-         hành vi vi phạm của 1 bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết HĐ

Sự kiện bất khả kháng (SKBKK)

Sự kiện bất khả kháng được định nghĩa là sự kiện xảy ra 1 cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép

Sự kiện bất khả kháng có những đặc điểm:

-         là sự kiện khách quan xảy ra sau khi các bên giao kết HĐ

-         - xảy ra không do lỗi các bên,

-         - có tính chất bất thường mà các bên trong HĐ không thể dự đoán, khống chế được

-         - là nguyên nhân dẫn đến sự vi phạm HĐ

Các SKBKK như thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, bão, động đất, đảo chính, đình công, thay đổi chính sách của chính phủ…

Hậu quả của sự kiện bất khả kháng: khi sự kiện bất khả kháng xảy ra bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện này sẽ:

-         có quyền không thực hiện nghĩa vụ HĐ và không bị áp dụng các biện pháp chế tài (đối với những HĐ có thời hạn giao hàng cố định)

-         - có thể thỏa thuận kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ (đối với những HĐ có thõa thuận giao hàng trong 1 thời hạn):

+ 5 tháng nếu thời hạn giao hàng không quá 12 tháng

+ 8 tháng nếu thời hạn giao hàng hơn 12 tháng

Bên bị ảnh hưởng bởi skbkk phải thông báo cho bên kia biết trong 1 thời gian hợp lý. Nếu không thông báo thì sẽ mất quyền được miễn trừ trách nhiệm hoặc không được kéo dài hời gian thực hiện HĐ

lienhe