BTTH được áp dụng để khôi phục bù đắp những lợi ích vật chất bị mất mát của bên bị vi phạm

Căn cứ: có hành vi vi phạm, có thiệt hại thực tế, có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả, có lỗi của bên vi phạm

Nếu các bên không có thỏa thuận phạt vi phạm thì bên bị vi phạm chỉ có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại. Nếu các bên có thỏa thuận phạt vị phạm thì bên bị vi phạm có quyền áp dụng cả 2 chế tài BTTH và phạt vi phạm

Các loại chế tài khác

lienhe