Căn cứ áp dụng: có hành vi vi phạm, có lỗi của bên vi phạm

Biểu hiện: bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng các nghĩa vụ theo HĐ hoặc dùng các biện pháp khác để HĐ được thực hiện và bên vi phạm phải chịu phí phát sinh

Trong thời gian áp dụng chế tài này bên bị vi phạm có thể y/c bồi thường thiệt hại & phạt vi phạm nhưng không được áp dụng các chế tài khác. Trường hợp bên vi phạm không thực hiện chế tài này trong thời gian do bên bị vi phạm ấn định thì bên bị vi phạm có quyền áp dụng chế tài khác để bảo vệ quyền lợi của mình

Các loại chế tài:

lienhe