Khái niệm và các trường hợp HĐ vô hiệu

HĐ vô hiệu là những giao dịch được xác lập trái với các quy định của pháp luật nên không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ ràng buộc các bên với nhau

HĐ có hiệu lực khi có đủ các điều kiện:

-         các chủ thể tham gia HĐ phải có năng lực chủ thể để thực hiện nghĩa vụ HĐ

-         đại diện của các bên giao kết phải đúng thẩm quyền

-         mục đích, nội dung HĐ phải không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội

-         HĐ được giao kết phải tuân theo nguyên tắc GKHĐ

-         hình thức của HĐ là điều kiện có hiệu lực của HĐ khi pháp luật có quy định

Hậu quả và cách xử lý HĐ vô hiệu

HĐ vô hiệu không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên kể từ thời điểm xác lập. Khi hđ bị tuyên bố vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi lợi tức thu được bị tịch thu theo pháp luật.

Việc kết luận và xử lý HĐ vô hiệu thuộc thẩm quyền của Tòa án hoặc trọng tài

lienhe