Sửa đổi HĐ: các bên có thể thỏa thuận sửa đổi HĐ & giải quyết hậu quả của sửa đổi trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

HĐ được lập thành văn bản, được công chứng chứng thực, phải đăng ký hoặc phải được cho phép thì việc sửa đổi cũng phải tuân theo hình thức đó

Chấm dứt HĐ: HĐ chấm dứt trong các trường hợp sau:

-         HĐ đã được hoàn thành

-         theo thỏa thuận của các bên

-         cá nhân giao kết HĐ chết, pháp nhân hoặc chủ thể khác chấm dứt hoạt động mà HĐ phải do chính cá nhân, pháp nhân, chủ thể đó thực hiện

-         HĐ bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt

-         HĐ không thể thực hiện được do đối tượng của HĐ không còn, các bên có thể thỏa thuận thay thế đối tượng khác hoặc bồi thường thiệt hại

 

 

lienhe