Địa điểm GKHĐ: do các bên thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận thì địa điểm là nơi cư trú của cá nhân hoặc trụ sở của Pháp nhân đã đưa ra đề nghị giao kết HĐ

Thời điểm giao kết hợp đồng:

-         HĐ được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được trả lời chấp nhận giao kết HĐ

-         HĐ được giao kết khi hết hạn trả lời mà bên nhận được đề nghị vẫn im lặng, nếu có thỏa thuận sự im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết HĐ

-         thời điểm GKHĐ bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận xong nội dung của HĐ

-         thời điểm GKHĐ bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản

Hiệu lực của HĐ: HĐ được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác

Theo BLDS 2005 thì Giao dịch dân sự có hiệu lực khi:

-         người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

-         mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội

-         người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện

lienhe