Hình thức: khi pháp luật ko quy định HĐ phải được giao kết bằng 1 hình thức nhất định nào thì HĐ có thể giao kết bằng văn bản, bằng lời nói bằng hành vi cụ thể

Nội dung: những điều khoản mà các bên đã thõa thuận, được ghi nhận trong hợp đồng, làm phát sinh quyền & nghĩa vụ cụ thể của các bên đối với nhau (số lượng, chất lượng, giá cả hàng hóa,thời điểm, phương thức giao hàng, phương thức thanh toán, quyền nghĩa vụ các bên…) trong hợp đồng có thể bao gồm những điều khoản chủ yếu, điều khoản thường lệ, điều khoản tùy nghi

Điều khoản chủ yếu: những điều khoản chứa nội dung cơ bản, quan trọng nhất của HĐ mà nếu thiếu điều khoản đó xem như HĐ chưa được hình thành

 

Điều khoản thường lệ: là những nội dung đã được pháp luật ghi nhận các bên giao kết có thể đưa hoặc không đưa vào HĐ. Nếu không đưa vào HĐ thì được coi là các bên mặc nhiên công nhận và có nghĩa vụ thực hiện

 

Điều khoản tùy nghi: là điều khoản chứa đựng những nội dung được các bên tự thỏa thuận với nhau khi chưa có quy định của pháp luật hoặc có quy định nhưng được các bên thỏa thuận lại để áp dụng linh hoạt

 

lienhe