1. khái niệm: HĐ trong thương mại có thể được hiểu là sự thõa thuận nhằm xác lập, thay đổi hay chấm dứt các quyền & nghĩa vụ trong hoạt động thương mại giữa thương nhân với nhau hoặc với người liên quan

2. Đặc điểm HĐ trong thương mại:

-         Lĩnh vực phát sinh quan hệ HĐ là mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ…

-         Chủ thể trong hợp đồng là thương nhân với nhau hoặc thương nhân với người

-         liên quan

-         Mục đích trong HĐ: chỉ cần 1 bên trong HĐ có mục đích lợi nhuận

-         Hình thức HĐ: bằng lời nói, văn bản, hành vi…

lienhe