Cơ cấu tổ chức quản lý hợp tác xã bao gồm Đại hội xã viên và bộ máy quản lý và điều hành. Hợp tác xã có thể thành lập một bộ máy vừa quản lý vừa điều hành hoặc thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy điều hành. Đối với hợp tác xã thành lập một bộ máy vừa quản lý vừa điều hành thì bầu Ban quản trị và Chủ nhiệm; Chủ nhiệm hợp tác xã đồng thời là Trưởng Ban quản trị; Đối với hợp tác xã thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy điều hành thì bầu Ban quản trị và Trưởng Ban quản trị trong số thành viên Ban quản trị;

1. Đại hội xã viên:

Đại hội xã viên là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của HTX. Nếu có nhiều xã viên, HTX có thể tổ chức Đại hội đại biểu xã viên. Điều lệ HTX quy định việc bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu xã viên. Đại hội xã viên và đại hội đại biểu xã viên có nhiệm vụ, quyền hạn như nhau.

2. Ban quản trị:

Ban quản trị là cơ quan quản lý tập thể, điều hành mọi công việc của hợp tác xã giữa các kỳ họp Đại hội xã viên. Ban quản trị hợp tác xã là bộ máy quản lý hợp tác xã do Đại hội xã viên bầu trực tiếp, gồm Trưởng Ban quản trị và các thành viên khác. Số lượng thành viên Ban quản trị do Điều lệ hợp tác xã quy định.

a. Trường hợp Hợp tác xã thành lập một bộ máy vừa quản lý vừa điều hành:

Trong mô hình này thì trưởng ban quản trị đồng thời là chủ nhiệm hợp tác xã và Ban quản trị vừa là cơ quan quản lý, vừa là cơ quan điều hành.

b. Trường hợp Hợp tác xã thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy điều hành:

Trong trường hợp này thì ban quản trị có chức năng quản lý còn chủ nhiệm hợp tác xã có chức năng điều hành.

- Chủ nhiệm hợp tác xã : đối với hợp tác xã thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy điều hành thì Ban quản trị Bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuê hoặc chấm dứt hợp đồng thuê Chủ nhiệm hợp tác xã theo nghị quyết của Đại hội xã viên.

3. Ban kiểm soát của hợp tác xã:

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện điều lệ, nội quy, nghị quyết của hợp tác xã là một công tác quan trọng và cần thiết trong hoạt động quản lý của hợp tác xã. Nó giúp tập thể các xã viên kịp thời nắm vững thực trạng sản xuất kinh doanh, dịch vụ cũng như đời sống văn hóa xã hội trong HTX, đánh giá tính chính xác, hiệu quả của các quyết định quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý HTX, phát hiện những trở ngại chủ quan và khách quan trong quá trình tổ chức và hoạt động của hợp tác xã.

lienhe