Cơ sở, nền tảng tạo nên địa vị pháp lý của hợp tác xã là những quy định về quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã. Bộ luật Dân sự, Luật Hợp tác xã, các điều lệ mẫu của các hợp tác xã đã nêu ra một cách rõ ràng và đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã. Các chế định pháp lý khác về tổ chức và hoạt động của hợp tác xã đều xuất phát từ những quy định pháp lý này và cụ thể hóa những quy định pháp lý này.

1. Quyền của các hợp tác xã:

Điều 6 của Luật Hợp tác xã quy định quyền của hợp tác xã rằng trong việc tổ chức quản lý và sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

2. Nghĩa vụ của các hợp tác xã:

Bên cạnh việc thực hiện các quyền, các hợp tác xã còn phải thực hiện các nghĩa vụ nhất định. Đó là hai mặt của một vấn đề, giữa quyền và nghĩa vụ của các hợp tác xã có những mối quan hệ qua lại khăng khít.

Theo điều 7 của Luật Hợp tác xã quy định nghĩa vụ các hợp tác xã.

lienhe