Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp được thực hiện như sau:

- Bước 1: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

- Bước 2: Thông báo quyết định giải thể

- Bước 3: Thanh lý các tài sản và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

- Bước 4: Xoá đăng ký kinh doanh

 

lienhe