Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và chuyển đối doanh nghiệp (Khoản 16, điều 4 Luật Doanh nghiệp).

- Chia doanh nghiệp

- Tách doanh nghiệp

- Hợp nhất doanh nghiệp

- Sáp nhập doanh nghiệp

- Chuyển đổi doanh nghiệp

 

lienhe