Doanh nghiệp có thể đăng ký hoạt động trong một hoặc một số ngành, nghề kinh doanh cụ thể nào đó. Điều 7 Luật Doanh nghiệp quy định: “Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có quyền kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Đối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định phải có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi có đủ điều kiện theo quy định”.

Ngành, nghề cấm kinh doanh: Luật Doanh nghiệp cấm kinh doanh các ngành, nghề gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và sức khỏe của nhân dân. Chính phủ công bố danh mục cụ thể ngành, nghề cấm kinh doanh.

Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: là những ngành, nghề doanh nghiệp được quyền lựa chọn để đăng ký kinh doanh nhưng trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện cụ thể do pháp luật quy định.

Điều kiện kinh doanh được thể hiện dưới hai hình thức:

a/ Giấy phép kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

b/ Các quy định về tiêu chuẩn về vệ sinh, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, quy định về phòng cháy, chữa cháy, trật tự xã hội, an toàn giao thông... (điều kiện kinh doanh không cần giấy phép).

Ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề:

Chứng chỉ hành nghề chỉ cấp cho các cá nhân có đủ điều kiện chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về một ngành, nghề nhất định.

lienhe