Pháp luật về doanh nghiệp là hệ thống các văn bản pháp luật ghi nhận sự tồn tại và hoạt động của các loại hình doanh nghiệp trong cơ chế thị trường.

Xuất phát từ những đặc tính pháp lý và cách thức tổ chức hoạt động kinh doanh của từng loại doanh nghiệp có những sự khác nhau nên pháp luật điều chỉnh về mỗi loại hình doanh nghiệp là khác biệt nhau. Pháp luật doanh nghiệp, về tính chất được coi là pháp luật tổ chức một doanh nghiệp dưới một hình thức nhất định.

Nhìn chung, pháp luật về doanh nghiệp thường có những quy định về:

- Đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp: quy định về đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp là căn cứ quan trọng để phân biệt các loại hình doanh nghiệp khác nhau,

- Cách thức thành lập, giải thể hay tổ chức lại doanh nghiệp,

- Cơ cấu và hệ thống tổ chức quản lý của doanh nghiệp,

- Một số nguyên tắc về hình thành, quản lý vốn và tài chính doanh nghiệp,

- Một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp.

lienhe