1. Thương nhân phải thực hiện hành vi thương mại
  2. Các hoạt động thương mại phải được thương nhân thực hiện một cách độc lập
  3. Các hoạt động thương mại phải được thương nhân tiến hành một cách thường xuyên và mang tính nghề nghiệp
  4. Thương nhân phải có nghĩa vụ đăng ký kinh doanh

    lienhe