Thương nhân là cá nhân

  1. Doanh nghiệp tư nhân – chủ doanh nghiệp tư nhân là thương nhân
  2. Hộ kinh doanh cá thể - chủ hộ là thương nhân

Thương nhân là tổ chức

Tổ chức là nhiều người cùng tham gia hoạt động theo một mục tiêu chung. Mọi người cùng nhau hùn vốn, góp sức để kinh doanh dưới một hình thức là công ty thì công ty đó là thương nhân nếu thõa các điều kiện của một thương nhân.

Các tổ chức là thương nhân chủ yếu hiện nay?

-         công ty hợp danh

-         công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, 2 thành viên trở lên

-         công ty cổ phần

-         doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hôi…

lienhe