Doanh nghiệp Luật thương mại

Luật Thương mại | tư vấn luật thương mại

hình thức Trưng bày giới thiệu hàng hóa

Hình thức: mở phòng trưng bày, trưng bày tại hội thảo, hội nghị, trung tâm thương mại, trưng bày trên internet

lienhe

Chủ thể của hoạt động trưng bày giới thiệu hàng hóa

- thương nhân tự tổ chức việc trưng bày giới thiệu hàng hóa của mình

- thương nhân thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ trưng bày giới thiệu hàng

hóa thực hiện việc trưng bày giới thiệu hàng hóa cho mình

lienhe

Trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ

trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ là hoạt động xúc tiến thương mại theo đó thương nhân dùng hàng hóa dịch vụ và tài liệu về hàng hóa dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hóa dịch vụ đó 

lienhe

  Hàng hóa quảng cáo

   hàng hóa được phép kinh doanh và nằm trong phạm vi đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp có sản phẩm cần quảng cáo

  lienhe

  kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại:

  Kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại là hoạt động thương mại của thương nhân để thực hiện việc quảng cáo thương mại cho thương nhân khác.” Điều 104 LTM 2005

  lienhe

  Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

  Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại là sự thỏa thuận giữa các bên (bên thuê dịch vụ quảng cáo thương mại và bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại), bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại thực hiện công việc quảng cáo cho bên thuê dịch vụ quảng cáo thương mại, còn bên thuê dịch vụ phải trả tiền thù lao quảng cáo cho bên đã cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại

  Xem tiếp...

  Quy định về sản phẩm và phương tiện quảng cáo

  Sản phẩm quảng cáo thương mại: gồm những thông tin bằng hình ảnh, hành động, âm thanh, tiếng nói chữ viết, biểu tượng màu sắc ánh sáng chứa đựng nội dung quảng cáo thương mại

  Phương tiên quảng cáo: là các công cụ được sử dụng để giới thiệu các sản phẩm quảng cáo bao gồm: báo chí, mạng thông tin máy tính, xuất bản phẩm, băng rôn, bảng, biển, pano, áp phích, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang, …

  lienhe

  Đối tượng được thực hiện quảng cáo thương mại

  -         Thương nhân tự thực hiện quảng cáo về hoạt động kinh doanh của mình

  -         Thương nhân thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo thực hiện việc quảng cáo thương mại cho mình

  -         Chi nhánh của thương nhân việt nam hoặc của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam cũng được quyền như thương nhân

  -         Văn phòng đại diện của thương nhân không được trực tiếp thực hiện hoạt động quảng cáo thương mại

  -         Văn phòng đại diện của thương nhân không được trực tiếp thực hiện hoạt động quảng cáo thương mại. Trong trường hợp được thương nhân ủy quyền, Văn phòng đại diện có quyền ký kết hợp đồng với thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại để thực hiện quảng cáo cho thương nhân mà mình đại diện. (khoản 1 Điều 102 Luật Thương mại 2005)

  -         Thương nhân nước ngoài muốn quảng cáo thương mại về hoạt động kinh doanh của mình tại Việt Nam phải thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại tại Việt Nam thực hiện

  lienhe

  Khái quát về quảng cáo thương mại:

  Quảng cáo là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của mình (điều 102-LTM2005)

  lienhe

  Kinh doanh dịch vụ khuyến mại

  a. Khái niệm

  Kinh doanh dịch vụ khuyến mại là hoạt động thương mại theo đó một thương nhân thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác trên cơ sở hợp đồng” (Điều 89 LTM 2005)

  b. Hợp đồng dịch vụ KM

  Chủ thể: cả 2 bên chủ thể trong Hợp đồng dịch vụ KM đều là thương nhân

  Đối tượng HĐ: thực hiện KM theo yêu cầu của bên thuê dịch vụ

  Hình thức HĐ: Hợp đồng dịch vụ khuyến mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị tương đương.” Điều 90 Luật Thương mại 2005.

  Nội dung HĐ: có những điều khoản như một HĐ dịch vụ và những điều khoản khác do 2 bên thỏa thuận phù hợp với nội dung công việc

  lienhe

  Các hình thức KM bị cấm

   • Khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ bị hạn chế kinh doanh; hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng
   • Sử dụng hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng.
  Xem tiếp...

  Trang 7/20